[Jifty-commit] r5668 - B-OPCheck

Jifty commits jifty-commit at lists.jifty.org
Mon Aug 4 15:10:54 EDT 2008


Author: nothingmuch
Date: Mon Aug 4 15:10:28 2008
New Revision: 5668

Modified:
  B-OPCheck/OPCheck.xs

Log:
go back to av_delete

Modified: B-OPCheck/OPCheck.xs
==============================================================================
--- B-OPCheck/OPCheck.xs	(original)
+++ B-OPCheck/OPCheck.xs	Mon Aug 4 15:10:28 2008
@@ -233,7 +233,7 @@
     for ( i = av_len(av); i >= 0; i-- ) {
       SV **elem = av_fetch(av, i, 0);;
       if ( elem && *elem == perlsub ) {
-        av_store(av, i, &PL_sv_undef);
+        av_delete(av, i, G_DISCARD);
         break;
       }
     }


More information about the Jifty-commit mailing list